Köpvillkor
 

1.    Tillämplighet
 

Dessa allmänna villkor tillämpas vid köp av Produkter i Shoeller Allibert Sweden AB, 556551-6472, (”Schoeller Allibert”) webshop och accepteras av kunden vid genomförande av köp. Med ”Produkter” menas samtliga varor och tjänster som Schoeller Allibert utbjuder till försäljning genom sin webshop. Avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen.

2.    Orderbekräftelse
 

Giltigt avtal om köp av Produkter uppstår först efter orderbekräftelse från Schoeller Allibert. Orderbekräftelse skickas till kundens registrerade e-postadress under vanliga arbetsdagar mellan kl 08:30-16:30.

3.    Leveransens omfattning
 

Leveransens omfattning framgår av orderbekräftelsen. Leveransvillkor

4.    Leveransvillkor
 

För leverans tillämpas Delivery At Place (DAP) enligt vid var tid gällande Incoterms.

5.    Leveranstid & leveransförsening
 

I orderbekräftelsen anges utleveransdatum, d.v.s. det datum som er order skickas från vårt lager. Beräknad leveranstid från utleveransdatum är 1-5 arbetsdagar. Vid förskottsbetalning/banköverföring utlevereras godset tidigast 48 timmar efter att betalningen mottagits.

Beräknade utleveranstider är normalt 48h och vid restnotering meddelas detta separat.

För beställningar baserad på offert hanteras dessa separat efter förfrågan och leveranstid beror på önskad kvantitet.

Kunden är medveten om att angivna utleveranstider och leveranstider enligt ovan eller orderbekräftelse är ungefärliga samt att mindre avvikelser ibland kan förekomma utan att detta ska räknas som leveransförsening.

Vid väsentlig leveransförsening, som inte beror på förhållande hänförligt till kunden, eller Force Majeure enligt kapitel 12 nedan, äger kunden genom skriftligt meddelande häva avtalet utan rätt till ersättning för skada.

Om kunden underlåter att motta Produkterna vid leverans ska Schoeller Allibert på kundens bekostnad ombesörja lagring av Produkterna och invänta instruktion från kunden när

omleverans kan ske. Kunden svarar för alla ytterligare kostnader Schoeller Allibert har med anledning av sådan omleverans.

6.    Förbehåll & reservationer
 

Schoeller Allibert förbehåller sig rätten att delleverera eller upphäva en order om Produkten/Produkterna inte finns i lager. Schoeller Allibert förbehåller sig rätten att uppdatera priser och information utan förvarning. Schoeller Allibert reserverar sig för eventuella skrivfel samt bildförvrängningar.

7.    Betalning
 

Pris enligt vid var tid gällande prislista är exklusive mervärdeskatt men inklusive transport.

Shoeller Allibert accepterar Visa, Mastercard, Maestro, förskottsbetalning samt fakturabetalning.

Vid förskottsbetalning skall inbetalning ske snarast till bankkonto angivet på orderbekrfätelsen och ordernummer ska uppges i fältet text/OCR. Beställda varor reserveras i tre (3) arbetsdagar.

Vid fakturabetalning gäller minsta ordervärde 50 000 SEK, sedvanlig kreditprövning samt betalningsvillkor 10 dagar netto.

8.    Ansvar för fel och skada
 

Kunden ska kontrollera att Produkternas förpackning är obruten, att Produkterna inte är skadade samt att leveransen motsvarar vad som anges på följesedeln med avseende på rätt kvantitet och rätt Produkter (kontrollera produktkod). Avvikelser i leveransen skall omgående (senast inom två arbetsdagar efter leverans till kund) rapporteras till Schoeller Allibert. Fel i Produkt skall rapporteras senast 14 dagar efter att felet upptäckts eller borde upptäckts räknat från leveransdagen. Om det finns anledning anta att felet kan medföra risk för skada ska reklamation ske genast. Schoeller Alliebert ansvarar inte för fel eller avvikelser som rapporterats för sent.

Skulle levererade Produkter visa sig vara behäftade med fel, för vilket Schoeller Allibert är ansvarig, är Schoeller Allibert skyldig att inom en med hänsyn till omständigheterna skälig tid i sitt val kostnadsfritt återta, ersätta eller reparera den kasserade Produkten. Schoeller Allibert ansvarar endast för fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen. Varje transport i samband med reparation, återtagning eller ersättning ska ske på Schoeller Alliberts risk och bekostnad. Kunden ska följa Schoeller Alliberts instruktioner om hur transporten skall utföras.

Kunden ska bära merkostnader som uppstår för Schoeller Allibert om kunden anmält Produkter såsom felaktiga, men Produkterna efter Schoeller Alliberts inspektion visats vara felfria, samt för merkostnader för avhjälpande av fel som orsakas av att Produkterna befinner sig på annan plats än leveransorten.

Uppfyller inte Schoeller Allibert sina förpliktelser enligt detta kapitel 8 har kunden rätt att skriftligen ge Schoeller Allibert en slutlig skälig frist för detta. Uppfyller inte Schoeller Allibert sina förpliktelser inom fristen äger kunden häva avtalet genom skriftligt meddelande till Schoeller Allibert utan rätt till ersättning för skada.

Schoeller Allibert ansvar omfattar endast fel som uppstått vid riktig användning av Produkterna. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll från kundens sida, ändringar utan Shoeller Alliberts skriftliga medgivande eller av kunden oriktigt utförda reparationer. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

9.    Ansvarabegränsning
 

Schoeller Allibert ansvarar inte för fel eller skada utöver vad som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor. Schoeller Allibert ansvarar aldrig för indirekt skada såsom omsättnings- och produktionsbortfall. Schoeller Alliberts ansvar för skada ska under inga omständigheter överstiga tjugo (20) procent av ordervärdet för den enskilda order av Produkter som har närmast samband med skadan.

Ansvarsbegränsningen i föregående stycke gäller dock inte om Schoeller Allibert gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

10.    Garanti
 

Schoeller Allibert lämnar ett (1) års garanti avseende fel i Produkterna räknat från leveransdagen.

11.    Kvalitetcertifieringar
 

Schoeller Alliberts Produkter är certifierade enligt ISO 14001, ISO 22000 och ISO 9001.

12.    Befrielsegrunder
 

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund (”Force Majeure”).

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte rimligen kunde förutses då avtalet ingicks. Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure, att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, har vardera parten rätt att häva köp enligt dessa allmänna villkor genom skriftligt meddelande till den andra parten, om köpets fullgörande försenas mer än sex månader på grund hänförlig till Force Majeure.

13.    Personuppgiftshantering
 

Schoeller Alliberts behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande rätt.

Schoeller Allibert Sweden AB, 556551-6472, box 82, Hässleholmsvägen 10, SE284 34 Perstorp, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Schoeller Allibert sparar information om kunden, och företrädare för kunden, som anges av kunden vid registrering av konto.

Uppgifter som sparas är namn på företag, namn på företrädare, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, ip-adress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkort och organisationsnummer (”Personuppgifter”).

Den behandling som sker av Personuppgifter är relaterad till, och har syftet att, uppfylla Schoeller Alliberts förpliktelser mot kunden såsom att genomföra leverans och hantera reklamation och garantiärenden.

Schoeller Allibert behandlar också Personuppgifter för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt statistikändamål. Personuppgifterna kan även användas vid kundens köp och då på uppdrag (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Användning av personuppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU/ESS, samt att dina personuppgifter kan behandlas av eller överföras till andra bolag inom Schoeller Allibert koncernen, samarbetspartners och myndigheter. Schoeller Allibert iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Schoeller Allibert använder sig även bl.a. av DR protocol för säker lagering och överföring av data via Internet eller andra nätverk.

Vid registrering av konto och/eller genomförande av köp i Schoeller Alliberts webshop ger kunden samtycke till att Personuppgifter behandlas enligt ovan. Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

14.    Tvist och tillämplig lag
 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC)

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.

   

Kontakt

   

Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter:

   

Schoeller Allibert Sweden AB
Org.nr.556551-6472
Hässleholmsvägen 10, Box 82
SE-284 34 Perstorp, Sverige
E-post: info.perstorp@schoellerallibert.com
Tel: 0435-77 70 00